معرفی متلرن

مجموعه متلرن، با هدف توسعه دانش تجربی در حوزه مهندسی مواد از سال 99 فعالیت خود را آغاز کرد.
فراهم آوردن بستر برگزاری رویداد ها، دوره ها و وبینار ها برای مدرسین نیز هدف دیگر این مجموعه در راستای پیش برد آموزش نوین در کشور می باشد.

فهرست